Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Hōjō Masako': Hōjō Tokimasa Kamakura shogunate Shikken Hōjō Yoshitoki Minamoto no Yoritomo Shogun Minamoto no Sanetomo Minamoto no Yoriie Hōjō clan Izu Emperor Sutoku Emperor Toba Hōgen Rebellion Kyoto Emperor of Japan Taira clan Emperor Go-Shirakawa Heiji Rebellion Minamoto clan Minamoto no Yoshitomo Taira no Kiyomori Minamoto no Noriyori Minamoto no Yoshitsune Hōjō Tokifusa Emperor Antoku Prince Mochihito Kamakura, Kanagawa Sagami Province Genpei War Battle of Ishibashiyama Taira no Munemori Minamoto no Yoshinaka Emperor Go-Toba Jitō Shugo Tonsure Hiki Yoshikazu Minamoto no Ichiman Fujiwara clan Kujo Kujō Yoritsune Hōjō Yasutoki Jōkyū War Miura clan List of state leaders in 1200 List of state leaders in 1201 List of state leaders in 1202 List of state leaders in 1203 An'yō-in Kugyō (Minamoto no Yoshinari)
Disclaimer