Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Hōjō Yoshitoki': Hōjō clan Kamakura shogunate Shikken Hōjō Tokimasa Hōjō Masako Hōjō Tokifusa Taira clan Minamoto clan Taira no Kiyomori Minamoto no Yoshitomo Emperor Go-Shirakawa Emperor Nijō Minamoto no Yoritomo Minamoto no Noriyori Minamoto no Yoshitsune Emperor Antoku Prince Mochihito Kamakura, Kanagawa Sagami Province Genpei War Taira no Munemori Hōjō Yasutoki Minamoto no Yoriie Minamoto no Yoshinaka Emperor Go-Toba Jitō Shugo Shogun Minamoto no Sanetomo Hiki Yoshikazu Minamoto no Ichiman Hatakeyama Shigetada Fujiwara clan Kujō family Kujō Yoritsune Jōkyū War Oki Islands List of state leaders in 1205 List of state leaders in 1206 List of state leaders in 1207 List of state leaders in 1208 List of state leaders in 1209 List of state leaders in 1210 List of state leaders in 1211 List of state leaders in 1212 List of state leaders in 1213 List of state leaders in 1214 List of state leaders in 1215 List of state leaders in 1216 List of state leaders in 1217
Disclaimer