Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Hakka (language)': Chinese language Diaspora East Asia Hakka people Overseas Chinese Southeast Asia Spoken Chinese Dialect Fujian Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hunan Jiangxi Sichuan Taiwan Variety (linguistics) Mandarin Chinese Min Nan Mutual intelligibility Shanghainese Mei County Pinyin Romanization Varieties of Chinese China Henan Shaanxi Middle Chinese Cantonese (Yue) Min Chinese She people Lexeme Standard Mandarin Medial (linguistics) Palatal approximant Syllable rime Changting Sandhi Dabu County Fengshun County Jiaoling County Mei County, Guangdong Pingyuan Wuhua Xingning Hong Kong Tone name Postalveolar consonant
Disclaimer