Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Han Zhao': Jin Dynasty (265–420) Sixteen Kingdoms Sovereign state Liu Yao Liu Yuan (Han Zhao) Pinyin Later Zhao Liu Shi Le Sinicization Xiongnu Five Dynasties and Ten Kingdoms Period Northern Han Chanyu Han Dynasty Modu Chanyu Liu Cong (Han Zhao) Chang'an Luoyang Emperor Huai of Jin Emperor Min of Jin Emperor Yuan of Jin Jiankang Coup d'état Jin Zhun Liu Can Pingyang Eastern Wu Cao Wei War of the Eight Princes Linzhang County Liu Yuan Sima Ying Ye Hebei Province Emperor Gaozu of Han Di (ethnic group) Jie (ethnic group) Slavery Xianbei Tuoba Tuoba Yilu Region North China Plain Shanxi Taiyuan Book of Jin Prefecture State of Dai
Disclaimer