Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Hangzhou': Chinese Postal Map Romanization People's Republic of China Province (China) Sub-provincial city in the People's Republic of China Yangtze River Delta Zhejiang Prefecture-level city Shanghai Agglomeration West Lake Hemudu culture Neolithic Rice Yuyao Liangzhu culture Chinese city wall Qin Dynasty Sui Dynasty Historical capitals of China Grand Canal Wuyue (Ten Kingdoms) Chengdu China Nanjing Buddhism Japan Khitan people Korea Liao Dynasty Causeway Qianlong Emperor Qing Dynasty Su Shi Bai Juyi Baochu Pagoda Jin Dynasty (1115–1234) Song Dynasty Mongol Empire Civil service Jurchen people Lu You Xin Qiji Shen Kuo Yuhang District Encyclopædia Britannica Kublai Khan Mongols Beijing Khanbaliq Yuan Dynasty
Disclaimer