Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Hanlin Academy': China Chinese language Emperor Xuanzong of Tang Pinyin Tang Dynasty Chinese classics Confucianism Imperial examination Shen Kuo Beijing Boxer Rebellion Claude Maxwell MacDonald Xinhai Revolution Cheng Enze He Changling Ruan Yuan Shen Baozhen Ye Mingchen Cai Yuanpei Guo Songchou Weng Tonghe Zhang Jian (politician) Zhang Tingyu Dai Xi Ni Yuanlu Wang Shimin Wang Yun (poet) Lu Zhi (poet) Ma Xinyi Nian Gengyao Yao Sui Zhang Zhidong List of posthumous names Luo Bingzhang Bai Juyi Lin Zexu Xu Jiyu Yang Ti-liang Li Hongzhang Lu Xun Zeng Guofan Grand Secretariat Su Song Grand Council Li Kao University Education in China Li Bai Ouyang Xiu Paper marbling
Disclaimer