Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Haridwar in scriptures': Haridwar Religious text Scripture Kumbh Mela Ganges Kankhal Allahabad Godavari River Himalayas Kamarupa Koshi River Mahur, Maharashtra Sarasvati River Triveni Sangam Vrindavan Western Ghats Tirtha Daksha Devi-Bhagavata Purana Bhishma Vaisampayana Brahmarshi Sanatkumara Agastya Lopamudra Vidarbha
Disclaimer