Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Heian-kyō': Kyoto 1868 794 Emperor Kammu Nagaoka-kyō Wake no Kiyomaro Chang'an Kamakura shogunate Minamoto clan Tang Dynasty Xi'an Heian period Shogun Capital of Japan Tokyo Chiteiki Heian Palace List of Shinto shrines in Kyoto Rashōmon Shinden-zukuri Shinshō (Shingon) Iemon Shijō Street Hirano Shrine Toki Yoritoshi Heiankyo Alien Kanbun (era) Kyoto Imperial Palace Suzaku Avenue Enpō Hōtoku Old Japanese Shōji (era) 1010s in architecture 1050s in architecture Tengyō Tentoku Eishō (Muromachi period) Hōkō-ji (Kyoto) Jōō (Edo period) Kanpō Kyōhō Meiō Tenna Yamashiro Province Fukuhara-kyō Noppera-bō Fujiwara no Momokawa Kūkai Prince Sawara
Disclaimer