Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Hindu denominations': Sect Hinduism Shaivism Shaktism Smartism Vaishnavism Parampara Sampradaya Schism (religion) Truth Krishna Rama Vishnu Acharya Brahma Brahma Sampradaya Madhvacharya Rudra Sampradaya Vallabha Acharya Chaitanya Mahaprabhu Gaudiya Vaishnavism International Society for Krishna Consciousness Lakshmi Parashara Vyasa Narayana Ramanuja Vedanta Desika Four Kumaras Immanence Nimbarka Nimbarka Sampradaya Shiva Sri Sampradaya Swaminarayan Sampraday Transcendence (religion) Vaikhanasas Dualism Monism Nondualism Meditation Yoga Kaśmir Śaivism Lingayatism Shaiva Siddhanta Lingam Nataraja Durga Kali Saraswati
Disclaimer