Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Hindu mythological wars': Hindu mythology Bhagavad Gita Avatar Vishnu Balarama Kalki Krishna Kurma Matsya Narasimha Parshuram Upazila Rama Vamana Varaha Narayana Narayanastra Vaishnavastra Kaumodaki Mace (club) Sudarshana Chakra Mahabharata Saranga Pashupatastra Tandava Trishula Asura Indra Yudhisthira Yajna Abhimanyu Arjuna Bhishma Drona Padmavyuha Pradyumna Subhadra Astra (weapon) Missile Shastra Brahma Brahmastra Nuclear weapon Karna Kurukshetra War Shakti Jupiter (mythology) Vajra Zeus Agni Varuna
Disclaimer