Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'History of Tokyo': Kawasaki, Kanagawa Musashi Province Provinces of Japan Ritsuryō Saitama Prefecture Tokyo Yokohama Adachi District, Fukushima Katsushika, Tokyo Special wards of Tokyo Toshima, Tokyo Tama, Tokyo Western Tokyo Asakusa Buddhism Sensō-ji Edo Kamakura period Edo Castle Muromachi period Tokyo Imperial Palace Ōta Dōkan Hōjō Ujitsuna Tokugawa Ieyasu Edo period Shogun Great Fire of Meireki Red-light district Yoshiwara Asano Naganori Kira Yoshinaka Seppuku Forty-seven Ronin Ryōgoku Mount Fuji Bakumatsu Ii Naosuke Tokugawa Yoshinobu Imperial House of Japan Meiji Restoration Emperor Meiji Capital of Japan Chōshū Domain Meiji oligarchy Samurai Satsuma Province Treaty ports Tsukiji Abolition of the han system Prefectures of Japan
Disclaimer