Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Huan Xuan': Chinese style name Emperor An of Jin Emperor Wu of Liu Song Jin Dynasty (265–420) Huan Wen Emperor Ming of Jin Concubinage Heir apparent Huan Chong Hubei Jingzhou Crown prince Emperor Xiaowu of Jin Sima Daozi Jiangsu Wuxi Hunan Developmental disability Regent Guangdong Guangxi Guangzhou Anhui Jiankang Fujian Henan Jiangxi Sima Yuanxian Later Qin Nine bestowments Empress Liu (Huan Xuan) Chongqing Sichuan Guangling Zhenjiang Jiangling Fu Liang Xu Xianzhi Tan Daoji Empress Dowager Xiao Wenshou Qiao Zong Wang Hong Empress He Fani Empress Wang Shen'ai Emperor Gong of Jin Chu Xuan Panlong (mythology) Emperor Wu of Southern Qi Emperor Jianwen of Jin
Disclaimer