Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Hundred Schools of Thought': China Chinese philosophy Spring and Autumn Period Warring States Period Lifestyle Social consciousness Diplomacy Government Intellectual War Burning of books and burying of scholars Chinese classics Confucius Zhou Dynasty Junzi Mencius Xun Zi Han Fei Li Si Han Dynasty Laozi Zhuangzi Tao Mozi Qin Dynasty Empiricism Meritocracy Wu Xing Yin and yang Zou Yan Qi (Shandong) Yan (state) Definition Logic Dialectician Sophism Gongsun Long Records of the Grand Historian Book of Han Zhang Yi (strategist) Lü Buwei Lüshi Chunqiu Sun Bin Sun Tzu Xiang Yu Wu Di Legalism (Chinese philosophy) Liezi Mohism Gustav Haloun
Disclaimer