Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ikkō-ikki': Japan Ji-samurai Samurai Amitābha Buddhism Jodo Shinshu Hongan-ji Rennyo Ikkō Echizen Province Kyoto Yoshizaki-gobō Kaga Province Ise Province Ishiyama Hongan-ji Mikawa Province Nagashima, Mie Osaka Owari Province Tokugawa Ieyasu Battle of Azukizaka (1564) Jōdo shū Oda Nobunaga Ashikaga Yoshiaki Asakura clan Azai clan Mōri clan Toyotomi Hideyoshi Arquebus Naginata Nianfo Pure land Battle of Sendanno Ishiyama Hongan-ji War Kōsa Nagashima Saiga Ikki Siege of Ōta Castle Sieges of Nagashima Yamashina Mido Battles of Kizugawaguchi Kuki Yoshitaka Siege of Mitsuji Siege of Uozu Asakura Yoshikage Tokuyama Norihide Naitō Ienaga Negoro-gumi Siege of Negoro-ji Takigawa Kazumasu
Disclaimer