Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Imagawa clan': Emperor Seiwa Ashikaga clan Minamoto clan Mikawa Province Ashikaga Takauji Battle of Okehazama Takeda clan Tokugawa clan Kōke Imagawa Norinobu Wakadoshiyori Abe Motozane Asahina clan Asahina Yasutomo Fuji Nobutada Ichinomiya Munekore Ii Naochika Ii Naomori Iio Noritsura Iio Tsuratatsu Imagawa Ujiteru Imagawa Yoshitada Ishikawa Kazumasa Katsurayama Ujimoto Ogasawara Ujioki Siege of Hanazawa Siege of Kakegawa Udono Nagateru Hōjō Ujinori Ii Naomasa Imagawa Ujichika Matsui Munenobu Siege of Kaminojo Suganuma Sadamitsu Sunpu Castle Imagawa Sadayo Mizuno Nobumoto Oda Nobuhiro Sekiguchi-ryū Siege of Marune Suganuma Sadamichi Sunpu Domain Torii Tadayoshi Yokosuka Castle Hamamatsu Castle Hattori Tomosada Kakegawa Domain Satomi clan Matsudaira Nobuyasu Torii Mototada
Disclaimer