Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Inner Mongolia': Autonomous regions of the People's Republic of China Mongolian language Mongols People's Republic of China Gansu Hebei Heilongjiang Jilin Liaoning Mongolia Ningxia Russia Shaanxi Shanxi Han Chinese Mongolian script Standard Mandarin Manchu language Outer Mongolia Republic of China Sovereign state Tuva English language Göktürks Jurchen people Khitan people Xianbei Xiongnu Manchuria Donghu Loufan County Zhou Dynasty King Wuling of Zhao Warring States Period Zhao (state) Datong Hohhot Zhongshan (state) Meng Tian Qin Shi Huang Emperor Wu of Han Han Dynasty Wei Qing Han Zhao Jin Dynasty (265–420) Liu Yuan Sixteen Kingdoms Sui Dynasty Tang Dynasty Liao Dynasty
Disclaimer