Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Jayadratha': Mahabharata Sindhu Kingdom Duhsala Kaurava Draupadi Pandava Bhima Yudhisthira Shiva Tapas (Sanskrit) Arjuna Krishna Asura Dharma Rakshasa Boon Duryodhana Kurukshetra War Abhimanyu Akshauhini Hindu mythological wars Hindu mythology Krishna Dharma Sauvira Kingdom Kurukshetra War - day 4 Sivi Kingdom Gandhari (character) Kurukshetra War - day 3 Ikshwaku Ghatotkacha Kambojas (Mahabharata) Trigarta Kingdom Padmavyuha Salwa Kingdom Sindh Kamyaka Forest Surasena Kingdom Kekeya Kingdom Kurukshetra War - day 1 Kalinga Kingdom Yavana Kingdom History of Sindh Drona Kamboja Kingdom Karna Panchala Kingdom Kampil Glossary of terms in Hinduism
Disclaimer