Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Jiajing Emperor': Emperor of China Ming Dynasty Zhengde Emperor Regnal year Hongzhi Emperor Beijing Hubei Zhongxiang Great rites controversy Yang Shen Forbidden City Yan Song (Ming Dynasty) Hai Rui Altan Khan Qi Jiguang Wokou 1556 Shaanxi earthquake Buddhism Taoism Temple of Earth Temple of Heaven Temple of the Moon Temple of the Sun Elixir of life Mercury poisoning Longqing Emperor Wanli Emperor List of longest reigning emperors in China List of state leaders in 1521 List of state leaders in 1522 List of state leaders in 1523 List of state leaders in 1524 List of state leaders in 1525 List of state leaders in 1526 List of state leaders in 1527 List of state leaders in 1528 List of state leaders in 1529 List of state leaders in 1530 List of state leaders in 1531 List of state leaders in 1532 List of state leaders in 1534 List of state leaders in 1535 List of state leaders in 1536 List of state leaders in 1537 List of state leaders in 1538 List of state leaders in 1539 List of state leaders in 1540 List of state leaders in 1541 List of state leaders in 1542 List of state leaders in 1543
Disclaimer