Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Jiankang': Common Era Jin Dynasty (265–420) Pinyin Southern dynasties Nanjing Prefecture-level city Sui Dynasty Tang Dynasty Five Dynasties and Ten Kingdoms Period Song Dynasty Ming Dynasty Six Dynasties Chu Faat-taai 145 Xiao Dong 144 Chen Shubao Consort Chen Farong Consort Chen Miaodeng Emperor Jianwen of Liang Emperor Wu of Southern Qi Empress Zhang (Xiao Dong) Tao Sheng Xiao Baojuan Yao Hong Yao Hong's empress Empress Wang (Jing) Hou Andu Liu Song Dynasty Ma Lin (Water Margin) Wang Rong (Jin Dynasty) Wen Jiao Xie Hui Empress Dowager Lu Huinan Empress Wang (Xiao Cha) Zhou She Emperor Qianfei of Liu Song Wang Jian (Southern Qi) Xiao Daqi Xu Xianzhi Yan Zhitui Chen Shuda Emperor Wen of Chen Empress Liu Jingyan Empress Shen Miaorong Su Jun Xiao Zhuang Chen Chang Consort Pan Yunu Emperor Xuan of Chen
Disclaimer