Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Jin Dynasty (1115–1234)': Jin Dynasty Pinyin Clan Jurchen people Manchu Qing Dynasty Wanyan China Jin Dynasty (265–420) Latin alphabet Manchuria Wanyan Aguda Liao Dynasty Mongols Northern China Emperor Goryeo Yejong of Goryeo 1127 Emperor Huizong of Song Emperor Qinzong of Song January 9 Jingkang Incident Kaifeng Song Dynasty Huai River Treaty of Shaoxing Yue Fei Emperor Taizong of Jin Emperor Xizong of Jin Emperor Hailingwang of Jin Posthumous name Beijing Harbin Huining Fu Emperor Shizong of Jin Khitan people Battle of Caishi Battle of Tangdao Xi Imperial examination Jurchen language Emperor Zhangzong of Jin Shun (Chinese leader) Yao (ruler) Tang Code Han Tuozhou Genghis Khan Western Xia Battle of the Badger Mouth
Disclaimer