Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Jinshin War': 672 Emperor Tenji Sexagenary cycle Emperor Kōbun Emperor Temmu Asuka, Yamato Empress Jitō Prince Takechi Prince Ōtsu Murakuni Oyori Tokomaro Tsutsumori Shrine Ō no Yasumaro Princess Ōku Seki-juku (Tōkaidō) Sekigahara-juku Gifu Prefecture Itabu Station Fujiwara no Fuhito Princess Tōchi Takamatsuzuka Tomb Saiō Wani (scholar) Man'yōshū Asuka period Phoenix (manga)
Disclaimer