Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Jodo Shinshu': Pure Land Buddhism Japanese people Shinran Tendai Japan Kamakura period Shogun Imperial Court Kyoto Mount Hiei Buddhism Doso Avalokiteśvara Prince Shōtoku Hōnen Jōdo shū Nianfo Enryaku-ji Kōfuku-ji Myōe Emperor Go-Toba Exile Echigo Province Niigata Prefecture Pure land Kantō region Jodo Shinshu Patriarchs Kyogyoshinsho Mahayana Mahaparinirvana Sutra Sūtra Hongan-ji Rennyo Oda Nobunaga Sengoku period Tokugawa Ieyasu Mantra of Light Shingon Buddhism Ippen Christianity in Japan Danka system Edo period Tokugawa shogunate Ryukoku University Haibutsu kishaku Meiji Restoration Nationalism State Shinto World War II Eschatology Mappō
Disclaimer