Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Jurchen people': Korean language Manchu Manchuria Mongolian language North Korea Northeast China South Korea Tungusic people Jin Dynasty (1115–1234) Mongols Balhae Khitan people Book of Wei Shan Hai Jing Sushen Amur River Duchers Qing Dynasty Songhua River Goguryeo Mohe Liao Dynasty Traditional Chinese characters Wanyan Aguda Chu Han Chinese Henan Qi Shanxi Song Dynasty Kaifeng Huai River Yangtze River Manchu language Hunter-gatherer Confucianism Beijing Heishui Mohe Buddhism Taoism Queue (hairstyle) Jurchen script Wanyan Xiyin Chinese character Khitan scripts Agglutinative language Isolating language Khan (title) Beg Bey
Disclaimer