Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kō no Moroyasu': 1351 Ashikaga shogunate Ashikaga Takauji Kō no Morofuyu Kō no Moronao March 25 Nanboku-chō period Kamakura, Kanagawa Nitta Yoshisada Ashikaga Tadayoshi Taiheiki Kannō disturbance Musō Soseki Zen Kō brothers Nianfo Hyōgo Prefecture Kannō Mukogawa River Battle of Shijō Nawate Siege of Kanegasaki (1337) Shōhei Izumi Province Kenmu restoration Kawachi Province
Disclaimer