Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kōan': Buddhism Dialogue Korean language Narrative Rationality Vietnamese language Zen Hakuin Ekaku Japan Bodhidharma Bodhi Meditation Kensho Jakugo Sūtra Chinese language Hepburn romanization Japanese language Pinyin Wade–Giles Sumeru Buddha-nature Zhaozhou Dajian Huineng The Gateless Gate Dongshan Shouchu Flax Blue Cliff Record Tang Dynasty Metaphor AN Kung Judge Dee Huangbo Xiyun Yunmen Wenyan Song Dynasty Dōgen Center of mass Chakra Dantian Qi Taoism Yoga Rinzai school Sōtō Shōbōgenzō Australia Sanbo Kyodan Yuanwu Keqin Hongzhi Zhengjue
Disclaimer