Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kalinga Kingdom': India Orissa Duryodhana Kuru Kingdom Kurukshetra War Anga Kingdom Bangladesh Bihar Pundra Kingdom Suhma Kingdom Vanga Kingdom West Bengal Dantapura Mahabharata Rajapura Magadha Kingdom Puranas Asura Mahabali Dirghatamas Ganges Shudra Bhagadatta Draupadi Jarasandha Pragjyotisha Kingdom Andhra in Indian epic literature Dravida Kingdom Kerala Kingdom Pandya Kingdom Sahadeva Karna Kasi Kingdom Krishna in the Mahābhārata Varanasi Bhima Parashurama Indraprastha Yudhisthira Kosala Kingdom Malava Kingdom Sinhala Kingdom Arjuna Koshi River Pandava Vaitarna river Panchala Kingdom Kaurava Anarta Kingdom Avanti Kingdom
Disclaimer