Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kamakura period': History of Japan Kamakura shogunate Kamakura, Kanagawa Minamoto no Yoritomo Shogun Ashikaga Takauji Emperor Go-Daigo Kusunoki Masashige Nitta Yoshisada Fiefdom Fujiwara clan Jitō Shugo Northern Fujiwara Fujiwara no Yasuhira Kyoto Minamoto no Yoriie Hōjō clan Hōjō Tokimasa Rensho Shikken Tokusō Emperor Go-Toba Hōjō Yoshitoki Jōkyū War Hōjō Yasutoki Goseibai Shikimoku Confucianism Inheritance Hōjōki Shin Kokin Wakashū Buddhism Jōdo shū Zen Mount Hiei Shingon Buddhism Hōnen Pure land Tendai Jodo Shinshu Shinran Amida Ippen Ji Dōgen Sōtō Eisai Rinzai school Lotus Sutra Nichiren
Disclaimer