Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kangxi Emperor': China proper Emperor of China Manchu Mongolian language Qing Dynasty De facto List of longest reigning monarchs of all time Qianlong Emperor Empress Dowager Xiaozhuang Kangxi Dictionary Revolt of the Three Feudatories Russian–Manchu border conflicts Taiwan Zheng Jing Korea Manchuria Mongolia Aisin Gioro Shunzhi Emperor Tunggiya, Empress Kang Zhang Temple name Ebilun Oboi Regent Sonin Suksaha Heseri, Empress Cheng Ren Beijing Great Clearance Koxinga Ming Dynasty Grand Canal (China) Yellow River Chahar (Mongols) Mongols Wu Sangui Eight Banners Trịnh–Nguyễn War Vietnam Amur River Heilongjiang Russian Empire Treaty of Nerchinsk Khalkha Dzungar people Tibetan Buddhism Galdan Boshugtu Khan Gobi Desert Jebtsundamba Khutuktu Inner Mongolia
Disclaimer