Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kannō': Japanese era name Bunna Jōwa (Muromachi period) Nanboku-chō period Northern Court Year Southern Court Emperor Go-Daigo Meiji period Yoshino District, Nara Ashikaga shogunate Edo period Imperial Regalia of Japan Ashikaga Takauji Kyoto Shōhei Kō no Moroyasu Ashikaga Tadayoshi Kō no Moronao Tokushi Yoron University of Queensland Press Harvard University Press University of California Press Isaac Titsingh Hayashi Gahō Nihon Ōdai Ichiran Royal Asiatic Society Kannō disturbance
Disclaimer