Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kii Province': Honshū Japan Mie Prefecture Provinces of Japan Wakayama Prefecture Ise Province Izumi Province Kawachi Province Shima Province Yamato Province Kii Peninsula Edo period Tokugawa shogunate Wakayama, Wakayama Kenkai Muro District, Kii Negoro-gumi Saiga Ikki Torakusu Yamaha Wakayama Domain Books Kinokuniya Mutsu Munemitsu Mōri Toyomoto Sōgi Toyotomi Hidenaga Zuigan-ji Gosankyō Nankaidō Dōjōji Tokugawa (surname) Kishū Railway Line Kusunoki Masatsura Awaji Province Gosanke Minamimuro District, Mie USS Prestige (AMc-97) Hatakeyama clan Kushimoto, Wakayama Tokugawa Yorinobu Asano Yoshinaga Arai-juku Kōsa Tokugawa clan Chaya Shirōjirō Bassui Tokushō Gamō Ujisato Sanada Masayuki Kii Iga-ryū Daimyo
Disclaimer