Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kondō Isami': Edo period Official Shinsengumi Swordsmanship Chōfu, Tokyo Musashi Province Western Tokyo Tennen Rishin-ryū Forty-seven Ronin Romance of the Three Kingdoms Katana Nagasone Kotetsu Authenticity Gosankyō Killed in action Russo–Japanese War Black Ships Rōnin Tokugawa Iemochi Tokugawa shogunate Harada Sanosuke Hijikata Toshizō Inoue Genzaburō Nagakura Shinpachi Okita Sōji Rōshigumi Tōdō Heisuke Yamanami Keisuke Kyoto Serizawa Kamo Aizu Matsudaira Katamori Kyoto Shugoshoku August 18 Ikedaya Jiken Lunar calendar Shishi (organization) Hatamoto Battle of Toba-Fushimi Edo Wakadoshiyori Battle of Kōshū-Katsunuma Imperial Court in Kyoto Nagareyama, Chiba Itabashi, Tokyo Chōshū Domain Sakamoto Ryōma Satsuma Domain Tani Tateki Tosa Domain
Disclaimer