Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kripa': Hastinapur International Alphabet of Sanskrit Transliteration Kripa Mahabharata Drona Kurukshetra Arjuna Parikshit Chiranjivin Gautama Maharishi Pandava Shantanu Brahmin Vedas Kurukshetra War - day 2 Kurukshetra War - day 3 Rajpurohit Uttara (Mahābhārata) Kurukshetra War - day 1 Ashwatthama Pahlava Kingdom Duryodhana Kurukshetra War - day 4 Yudhisthira Pandya Kingdom Satyaki Mausala Parva Krupa Kambojas (Mahabharata) Kekeya Kingdom Kurukshetra War Karna Kamboja Kingdom Dvaraka (historical) Kuru Kingdom Glossary of terms in Hinduism
Disclaimer