Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Krishna in the Mahābhārata': Krishna Devaki Indian epic poetry Mahabharata Vasudeva Yadav Kamsa Surasena Kingdom Ugrasena Magadha Kingdom Jarasandha Dvaraka (historical) Gujarat Kuru Kingdom Kurus Pandava Duryodhana Kurukshetra War Delhi Indraprastha Yudhisthira Gāndhārī Hastinapur Parikshit Assam Mangala Kamarupa Sonitpur district Aniruddha Asura Rukmini Vidarbha Kingdom Gandhara Kingdom Pandya Kingdom Arjuna Bhishma Drona Karna Dvaraka Bhagavad Gita Hindu Brahman Yoga Moksha International Alphabet of Sanskrit Transliteration Vaishnavism Bhakti Bhagavata Purana Harivamsa Vrindavan
Disclaimer