Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kuge': Aristocracy (class) Daimyo Japan Kyoto Shogun Social class Emperor of Japan Meiji Restoration Bureaucrat Kamakura period Kugyō Regent Sesshō and Kampaku Daijō-kan Fujiwara clan Sengoku period Biwa Waka (poetry) Kazoku Actor Buddhism Geisha Fujiwara no Michinaga Daijō Daijin Minamoto clan Naidaijin Dainagon Chūnagon Sangi Kiyohara family Ashikaga clan (Fujiwara) Eiga Monogatari Fujiwara no Hidesato Fujiwara no Morosuke Fujiwara no Nakamaro Fujiwara no Narichika Fujiwara no Naritsune Fujiwara no Saneyori Fujiwara no Tadahira Kitabatake Akiie Kitabatake Chikafusa Konoe Sakihisa Kujo Hisatada Kujō Michitaka Kujō Suketsugu List of Kuge families Northern Fujiwara Saionji Saionji family Sanjō Sanetomi
Disclaimer