Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kurukshetra War': Devanagari Indian epic poetry Kaurava Mahabharata Pandava Hastinapur Haryana India Kurukshetra Arjuna Bhagavad Gita Hindu philosophy Krishna Battle of the Ten Kings Rigveda Kuru (kingdom) Dharma Duryodhana Balarama Bhishma Dhritarashtra Drona Karna Shakuni Vidura Dwarka Virata Anga Avanti Bahlikas Chedi Kingdom Dvaraka Epic India Gandhara Kambojas Kasi Kekaya Madra Magadha Mathura, Uttar Pradesh Matsya Pandyan Dynasty Saka Tushara Kingdom Yadu Yona Durga Yudhisthira Akshauhini Bhima
Disclaimer