Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kurukshetra War - day 1': Hindu Indian epic poetry Kaurava Kurukshetra War Mahabharata Pandava Arjuna Bhagavad Gita Krishna Bahlikas Bhishma Drona Kripa War elephant Yudhisthira Battle axe Duryodhana Dushasana Kekeya Kingdom Sauvira Kingdom Sivi Kingdom Surasena Kingdom Trigarta Kingdom Magadha Kingdom Bhima Nakula Sahadeva Abhimanyu Dhrishtadyumna Shikhandi Satyaki Yadav Panchala Kingdom Chedi Kingdom Drupada Matsya Kingdom Virata Kamboja Sudakshina Kamboja Avanti Indus River Jayadratha Shalya Uttara Krishna in the Mahābhārata
Disclaimer