Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Liao Dynasty': China proper Manchuria Mongolia Emperor Taizu of Liao Khitan people Regnal year Tang Dynasty Yelü clan Cathay Jin Dynasty (1115–1234) Genghis Khan Kara-Khitan Khanate Yelü Dashi Greater Khingan Inner Mongolia China Mongolian Plateau Uyghur people Shiwei Tatars Xi Cavalry Kyrgyz Shatuo Turks Khan (title) Jiedushi Li Keyong Shanxi Datong Khagan Khitan language Chinese language Jinshi Primogeniture Prince Bei List of provinces of Liao Seoul Liaoyang Beijing Sixteen Prefectures Empress Dowager Yingtian Emperor Shizong of Liao Consort clan Later Tang Dynasty Linguistics Emperor Shengzong of Liao Buddhism Tripiṭaka Five Dynasties and Ten Kingdoms Period Later Zhou Dynasty
Disclaimer