Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Lin Zexu': 1785 1850 August 30 Chinese style name Foochow Romanized November 22 Qing Dynasty Guangzhou Opium Yongzheng Emperor First Opium War Fujian Fuzhou Province (China) Hanlin Academy Imperial examination Jinshi Governor-General (China) Hubei Hunan British Empire Daoguang Emperor Guangdong Opium pipe Humen Town Hong Kong Macau Victoria of the United Kingdom Confucianism The Times Qishan (Qing Dynasty) Ili Kazakh Autonomous Prefecture Xinjiang Tugh Kazakh language Guangxi Taiping Rebellion Alien (law) Wei Yuan June 3 Republic of China Taiwan Chatham Square, Manhattan Chinatown, Manhattan Manhattan Herbert Giles Wade–Giles Madame Tussauds Hero Arthur W. Hummel, Sr.
Disclaimer