Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Liu Song Dynasty': China Pinyin Southern dynasties Southern Qi Wade–Giles Emperor Wu of Liu Song Song Dynasty Jiankang Nanjing Hangzhou Zhejiang Emperor Houfei of Liu Song Emperor Ming of Liu Song Emperor Qianfei of Liu Song Emperor Xiaowu of Liu Song Liu Shao (Liu Song) Emperor Wen of Liu Song Southern and Northern Dynasties Reign of Yuanjia Fu Shi (poetry) Xie Lingyun Chinese era name Chinese name Chinese surname Posthumous name Temple name Emperor Shao of Liu Song Emperor Shun of Liu Song History of Southern Dynasties National Sun Yat-sen University 479 Book of Song Chu Yuan Consort Chen Farong Consort Chen Miaodeng Consort Pan Empress Dowager Lu Huinan Empress Dowager Xiao Wenshou Empress Dowager Zhang Empress Jiang Jiangui Empress Lu (Qianfei) Empress Sima Maoying Empress Wang Xianyuan Empress Wang Zhenfeng Empress Xie Fanjing Empress Yin Yuying Empress Yuan Qigui Fan Ye (historian) Fu Liang
Disclaimer