Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Madra Kingdom': Mahabharata Pakistan Punjab (Pakistan) Sagala Sialkot Kuru Madri Pandu Nakula Sahadeva Shalya Duryodhana Kurukshetra War Pandava Yudhisthira Uttaramadra Indo-Gangetic Plain Vedic period Brahmin Brahmana Caste Kshatriya Shudra Vaishya Gandhara Kingdom Kamboja Kingdom Kekeya Kingdom Sauvira Kingdom Sindhu Kingdom Bahlikas Bahlika Kingdom Kaurava Shantanu Sheep milk Cavalry Āryāvarta Aratta Andhra in Indian epic literature China in the Mahābhārata Gandharva Kingdom Himalaya Kingdom Kirata Kingdom Pundra Kingdom Saka Kingdom Sora people Tushara Kingdom Yavana Kingdom Salwa Kingdom Puru Magadha Kingdom
Disclaimer