Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Mahavira': Jainism Sanskrit Tenet Tirthankar Pāli Canon Bihar Gregorian calendar India Jamui district Siddartha of Kundgraam Trishala Mahavira Digambar Svetambara Indra Mahavir Jayanti Asceticism Diwali Nirvana Pawapuri Moksha Ahimsa Anekantavada Aparigraha Asteya Brahmacharya Karma Satya Syādvāda Soul Chastity Honesty Nonviolence Steal Dalit Jain Agamas Tadpatri Parshva Sangh Rishabha (Jain tirthankar) Lotus position Samavasarana Acharya Bhadrabahu Acharya Mahapragya Asaga Kalpasutra (Jainism) Pain Acaranga Sutra 590s BC Antakrddaasah
Disclaimer