Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Man'yōshū': Japanese poetry Nara period Ōtomo no Yakamochi Bussokusekika Nara, Nara Waka (poetry) Yakushi-ji Kokin Wakashū Buddhism Confucianism Taoism Shinto Emperor Tenji Emperor Yōmei Emperor Yūryaku Empress Kōgyoku Fujiwara no Kamatari Taika Reform Kakinomoto no Hitomaro Yamabe no Akahito Yamanoue no Okura Ōtomo no Tabito Man'yōgana Kana Kojiki Ideogram Logogram Hiragana Katakana Julius Klaproth Taika (era) Donald Keene Japan Society for the Promotion of Science Václav Hanka Archaeological site Kizugawa, Kyoto Kōka, Shiga Asuka, Nara Asuka Emperor Temmu Yamato Jinshin War Species Kasuga-taisha Nihon Ōdai Ichiran Royal Asiatic Society Waseda University Library Manyo Botanical Garden Sadakazu Fujii Takashi Inukai
Disclaimer