Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Manchu': Manchu language Manchuria Mongolian language Tungusic people China Ming Dynasty Qing Dynasty Republic of China Wu Sangui Xinhai Revolution Han Chinese Ili Xibe Xinjiang Cheongsam Foot binding Kang bed-stove Altaic languages Tungusic languages Sushen Mohe Amur Heishui Mohe Jurchen people Jin Dynasty (1115–1234) Nucai Shenyang Huang Taiji Bodhisattva Manjusri Chongzhen Emperor Li Zicheng Kangxi Emperor Yuan Dynasty Anti-Qing sentiment Chinese nationalism Sun Yat-sen Zhonghua minzu Empire of Japan Manchukuo Puyi Lao She Jin Dynasty Nurhaci Daoguang Emperor Dorgon Guangxu Emperor Jiaqing Emperor Qianlong Emperor Shunzhi Emperor
Disclaimer