Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Matsudaira clan': Japanese clans Minamoto clan Aichi Prefecture Mikawa Province Tokugawa Ieyasu Tokugawa clan Daimyo Abolition of the han system Kazoku Meiji Restoration Seiwa Genji Imagawa clan Owari Province Suruga Province Okazaki Castle Matsudaira Hirotada Imagawa Yoshimoto Oda Nobunaga Jōzai Domain Edo period Matsudaira Nobutsuna Shimabara Domain Okutono Domain Bakumatsu Nagai Naoyuki Hatamoto Mito Domain Tokugawa Nariaki Gosanke Fuchū Domain Moriyama Domain Shishido Domain Takamatsu Domain Matsudaira Yoritaka Matsudaira Yoritoshi Yoritsune Matsudaira Yūki Hideyasu Tsuyama Domain Akashi Domain Fukui Domain Matsue Domain Matsudaira Naritami Matsudaira Yoshinaga Boshin War Hisamatsu Sadakatsu Fudai daimyo Shinpan (daimyo) Imabari Domain Iyo-Matsuyama Domain Kuwana Domain
Disclaimer