Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Minamoto clan': Emperor of Japan Heian period Taira clan Chinese character Emperor Saga Emperor Daigo Emperor Murakami Emperor Seiwa Emperor Uda Minamoto no Makoto Fujiwara clan Tachibana clan Kabane Minamoto no Tsunemoto Seiwa Genji Minamoto no Mitsunaka Fujiwara no Michinaga Kyoto Minamoto no Yorimitsu Minamoto no Yorinobu Taira no Tadatsune Minamoto no Yoriyoshi Minamoto no Yoshiie Hōgen Rebellion Minamoto no Yoshitomo Emperor Shirakawa Emperor Toba Kuge Taira no Kiyomori Minamoto no Yoritomo Genpei War Kamakura, Kanagawa Shogun Kamakura shogunate Ashikaga clan Ashikaga shogunate Nitta clan Takeda clan Hikaru Genji Protagonist The Tale of Genji The Tale of the Heike 1185 August 14 Battle of Ishibashiyama Battle of Kurikara Gochin no Tajima Hiki Yoshikazu Hoshina clan Hosokawa clan
Disclaimer