Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Minamoto no Yoritomo': Japan Kamakura shogunate Shogun Fujiwara clan Minamoto clan Minamoto no Yoshitomo Seiwa Genji Kyoto Minamoto no Tameyoshi Cloistered rule Emperor Go-Shirakawa Emperor Sutoku Emperor Toba Fujiwara no Tadamichi Fujiwara no Tadazane Fujiwara no Yorinaga Taira clan Taira no Kiyomori Hōgen Rebellion Emperor Nijō Fujiwara no Nobuyori Fujiwara no Michinori Heiji Rebellion Owari Province Hōjō clan Izu Province Minamoto no Noriyori Minamoto no Yoshitsune Hōjō Tokimasa Hōjō Masako Emperor Antoku Prince Mochihito Minamoto no Yorimasa Kamakura, Kanagawa Minamoto no Yoshinaka Minamoto no Yukiie Taira no Munemori Emperor Go-Toba Battle of Ishibashiyama Battle of Dan-no-ura Caste Samurai Shikken Gorintō Tomb of Minamoto no Yoritomo Ōkura Bakufu Japanese era name Hayashi Gahō Nihon Ōdai Ichiran Royal Asiatic Society
Disclaimer