Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Minamoto no Yoshinaka': Heian period History of Japan Genpei War Minamoto clan Minamoto no Yoritomo Samurai Taira clan Minamoto no Yoshihira Musashi Province Nagano Prefecture Shinano Province Prince Mochihito Kamakura, Kanagawa Kyoto Battle of Kurikara Taira no Koremori Emperor Antoku Emperor Go-Shirakawa Shogun Minamoto no Noriyori Minamoto no Yoshitsune Battle of Awazu Shiga Prefecture Sibling Ōmi Province Muromachi period Ōtsu, Shiga Kanji Edo period Matsuo Bashō Epic poetry Kamakura period The Tale of the Heike Noh Stephen Turnbull (historian) 1184 Battle of Shinohara Battle of Uji (1184) Siege of Hiuchi Siege of Hōjūjidono Taira no Tadanori Battle of Mizushima Miyanokoshi-juku Seba-juku Takeda clan (Aki) Minamoto no Yukiie Musō Gonnosuke Hōjūjidono Kawachi Genji Togakure-ryū
Disclaimer