Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Mukhya Upanishads': Muktikā Upanishads Shankara Sanskrit Common Era Śruti Pāṇini Vedic Sanskrit 4th century BC Bhagavad Gita Maurya Empire Brihadaranyaka Upanishad Chandogya Upanishad Katha Upanishad Mundaka Upanishad Taittiriya Upanishad Aitareya Upanishad Prashna Upanishad Prasthanatrayi Isha Upanishad Shvetaketu Ancient literature Vedas Adi Shankara
Disclaimer