Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Murong Huang': Chinese style name Former Yan History of China Xianbei Jin Dynasty (265–420) Murong Hui Emperor Emperor Cheng of Jin Murong Jun Temple name Emperor Wu of Jìn Duan (tribe) Han Zhao Xiongnu Yuwen Heir apparent Jinzhou Liaoning Yingkou Liaodong Peninsula Zhaoyang District Shi Hu Hebei Tangshan Murong Ke Ran Min Goguryeo State of Dai Tuoba Shiyijian Gogugwon of Goguryeo Wandu Mountain City Micheon of Goguryeo Regnal year Former Qin Later Yan Murong Chui Murong De Southern Yan Princess Duan (Wenming) 342 Murong Yi Murong Yong 348 Doulu Qinwang Empress Kezuhun (Jingzhao) Murong Ping Yuwen Rong 297 Yuwen Tai Murong
Disclaimer