Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Murong Jun': Chinese style name Emperor Former Yan History of China Hebei Jin Dynasty (265–420) Liaoning Yellow River Heir apparent Murong Huang Murong Hui Murong Chui Murong Ping State of Dai Tuoba Shiyijian Buyeo kingdom Chinese language Murong Ke Later Zhao Ran Min Shi Hu Beijing Jinzhou Tianjin Shi Zhi Xintai Han Chinese Handan Empress Dong (Ran Min) Ran Zhi Former Qin Han Zhao Crown prince Empress Kezuhun (Jingzhao) Shandong Qingzhou Murong Wei Princess Duan (Murong Chui) Eunuch Witchcraft Henan Fú Jiān Later Yan Murong Chong Murong Hong Princess Duan (Wenming) Western Yan Zhai Liao Murong De Murong Yao
Disclaimer